خدمات نظام مهندسی


طراحی تاسیسات ساختمان

طراحی تاسیسات ساختمان

بی شک یک ساختمان زمانی  ایده آل خواهد بود که علاوه بر داشتن ظاهری مناسب و شکیل دارای  تاسیسات ساختمانی مناسبی نیز باشد.  

تیم طراحی تاسیسات...

ادامه ...

نظارت نظام مهندسی

کارهایی که در این مرحله شرکت مهندسین مشاورانجام می دهد شامل :

الف - تعیین پیمانکار و یا پیمانکارانی برای انجام پروژه

ب- نظارت بر روند کار

ج - نظارت کردن در دوره نگهداریادامه ...


شرکت طراحی ساختمانی

مرحله بررسی و آنالیز بازار و  و تهیه اسناد مناقصه
وظایف یک مهندس مشاور در شرکت مهندسین مشاور :
 آنالیز کردن تمام  شرایط محیطی مثل مصالح  و سایر منابع و مسائلی که مربوط...

ادامه ...
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project