نمایشگاه کارتن سازی غرب


نمایشگاه کارتن سازی غرب

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : تجاری

طراحی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تبریز

کارفرما : شرکت کارتن غرب

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project