مسجد فخریه


مسجد فخریه

مساحت : 1000 متر مربع

کاربری : مذهبی - فرهنگی

مشاوره - طراحی و تهیه اسناد فنی : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : هیئت امناء  مسجد                                                                          

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project