مجموعه فرهنگی ائمه اطهار


مجموعه فرهنگی ائمه اطهار

مساحت : 2000 متر مربع

کاربری : مذهبی - فرهنگی

طرح بهسازی و تو سعه : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما : آقای جباری

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project