سیتی سنتر خلیج فارس


سیتی سنتر خلیج فارس

مساحت : 80000 متر مربع

کاربری : تجاری - فرهنگی - ورزشی

طراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : اهواز

کارفرما : آقای حمیدی فر

مرحله : درحال ساخت

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project