مجتمع گلابدره


مساحت : 40000 متر مربع

کاربری : تجاری - فرهنگی - اداری و پارکینگ طبقاتی 

طراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : دربند 

مرحله : دردست اجرا 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project