مجتمع مسکونی دیانا


مجتمع مسکونی دیانا

مساحت : 15000 متر مربع

کاربری : مسکونی - اداری - تجاری 

طراحی تاسیسات : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : بلوار اندرزگو 

کارفرما : آقای سعیدپور

مرحله : اتمام

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project