نظارت عالیه


نظارت عالیه

شرح وظایف ناظر عالیه 

 1. ناظر عالی موظف است جزئیات اجراي پروژه ها را بازبینی و تایید کرده و در مراحل اجراي پروژه نیز با همکاري مشاور طرح و مدیر پروژه مطابقت اجرا با برآورد اولیه و نقشه اجرائی ابلاغی را کنترل نماید .
 2. مسئولیت بازبینی و اظهار نظر درخصوص طراحی فنی پروژه بعهده ناظر عالیه می باشد .
 3. پیگیري نقشه هاي چون ساخت از پیمانکار در هر مرحله از کار .
 4. تائید مصالح مورد استفاده در پروژه، و تطبیق آن با مشخصات ذکر شده نقشه هاي اجرائی و مشخصات فنی و عمومی و آئین نامه هاي موجود .
 5. در کلیه جلسات کمیته هاي تخصصی، راهبردي و سایر کمیته ها و کارگروه هاي مربوط به هر پروژه که تحت نظارت ناظر عالی می باشد حضور مستمر داشته و گزارشات هفتگی را طبق فرمت تهیه شده به مدیریت پیمان و نظارت شهرداري ارائه خواهد نمود .
 6. بررسی برنامه زمانبندي پروژه و پیگیري ابلاغ برنامه زمان بندي توسط دستگاه نظارت منطقه یا سازمان
 7. ناظر عالی نماینده حوزه معاونت فنی و عمرانی در کمیسیونهاي تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه هاي منطقه و یا سازمان مربوطه می باشد .
 8. بازدیدهاي مستمر از پروژه هاي تحت نظارت عالی و ارائه گزارش هفتگی (شامل: مشخصات فنی، پیشرفت فیزیکی ، مشکلات پروژه، انطباق با برنامه زمانبندي تفصیلی و پیشنهاد و ارائه راهکارهاي فنی و اجرایی جهت حل مشکلات پروژه)
 9. تهیه CD عکس از مراحل مختلف اجرائی پروژه هاي تحت نظارت عالیه .
 10. پیگیري تنظیم صورتجلسات کارگاهی به موقع
 11. پیگیري انجام نظارت مستمر بر پروژه در حساسیت مراحل مختلف با صدور مجوزهایی که آیتم قبلی تائید و شروع عملیات بعد صادر گردد براي مثال ناظر پروژه حجم عملیات خاکی و تراز خاکبرداري را تائید نمائید و مجوز بتن مگر را صادر کند. همچنین انجام بتن مگر را تائید  و براي اجراي قالب بندي مجوز صادر نماید.
پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project