مجری ذیصلاح


مجری ذیصلاح

ساختمان های امروزی باید توسط مجری ذیصلاح ساخته شود. 

زیرا ساخت ساختمان در حال حاضر یک مسئولیت حقوقی است که فقط شخص دارای صلاحیت از نظر سازمان نظام مهندسی استان تهران قادر به انجام آن می باشد.

 اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح بعنوان مدیر و مسئول عملیات اجرایی و نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان به اختصار عبارتست از:

 • بخش اول: فنی و اجرایی
  1. مسئولیت صحت عملیات ساختمانی,و اصلاح نواقص احتمالی نقشه ها و مشخصات فنی, بارعایت مباحث مقررات ملی و شهرسازی و پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب ودرخواست انجام آزمایشات فنی مربوطه
  2. اخذ تاییدیه ناظرین در هر مرحله از کار و تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ملکی ساختمان
  3. رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون
  4. تنظیم و بروز آوری برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی
  5. تهیه نقشه های ازبیلت از کارهای اجرا شده و تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی به صاحب کار پس از اتمام عملیات
  6. دادن تضمین های لازم پس از اتمام کار واخذ بیمه نامه کنترل کیفی کار به نفع کارفرماو یا تضمین کیفیت کار
  7. جبران خسارات ناشی از عملکرد خویش و نهایتا اخذ پایانکار ساختمانی و واگذاری ملک به مالک
 • بخش دوم: مالی و اداری
 1. تهیه برآورد اولیه از هزینه های اجرایی کار
 2. تنظیم قرارداهای کارگری و خرید مصالح بکارگماردن مهندسان وپیمانکاران و معماران و استادکاران ماهر حسب مورد
 3. ارائه لیست دستمزدبه کارفرما, و در خصوص پیمانکاران بصورت درصد کار انجام شده
 4. استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد شده
 5. اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز
 6. اخذ بیمه نامه های مسئولیت و حوادث و ارائه بیمه ماهانه و عوارض و غیرو
 7. تدارک نگهبان و حراست از کارگاه

*مجری ذیصلاح هر قسمت از کار را به پیمانکاران جزء یا اشخاص واگذار می نماید و در صورتیکه پیمانکار کل کار را اجرا نماید، با داشتن پروانه اجرای ساختمان می تواند بعنوان مجری فعالیت نماید.

*مجری ذیصلاح بسته به نوع خدماتی که به مالک ارائه می دهد و توافقات اولیه، حق الزحمه خود را بصورت در صدی از هزینه های اجرایی در هر مقطع از کار ازمالک مطالبه می نماید و یا مجری ذیصلاح به ازای هر متر مربع از پروژه مبلغی را به عنوان حق الزحمه با مالک توافق می نماید.

*مجری نمی تواند مسئولیت های فنی و اجرایی کار را به شخص دیگری واگذار نماید ولی در واگذاری مدیریت مالی و اداری کار مالک و مجری مختار می باشند. که در حال حاضر مدیریت مالی و اداری کار را کارفرما انجام می دهد و به تبع آن عملیات موضوع ردیفهای ۱ تا ۷ طبعا از وظایف مجری حذف میگردد.

 • مجری ذیصلاح و مشکل تهیه نقشه های اجرایی:

 مجریان را می توان از ابتدای تهیه نقشه ها و عقد قرارداد مالک با دفاتر طراحی دخالت داد و از همان ابتدا نقش سرپرست و بازوی راست مالک در امر تهیه نقشه ها طبق ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان دانست و به عنوان هماهنگ کننده بین مالک، دفاتر طراحی، گروه کنترل سازمان نظام مهندسی و بالاخص شهرداری معرفی نمود .

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project