برگه های طراحی


 برگه تعهد مجری و نظارت 4 گرایش شامل : 

- برگه تعهد مجری ساختمان ( شهرداری و نظام مهندسی)
- برگه تعهد نظارت محاسبات سازه ساختمان
- برگه تعهد نظارت معماری ساختمان
- برگه تعهد نظارت تاسیسات برق و مکانیک ساختمان
-برگه تعهد استحکام بنا

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project