آخرین اخبار

بازار آهن شادآباد


مساحت : 100000 متر مربع
کاربری : تجاری 
مشاوره آتشنشانی - طراحی سیسیتم های اعلام و اطفا حریق : مهندسین مشاور رایان سازه
مکان : شاداباد
کارفرما : آقای ترامشلو

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project