آخرین اخبار

نظارت عالیه ساختمان


خدمات نظارت عالیه شرکت رایان سازه در 4 گرایش :

معماری - سازه - تاسیسات برق و مکانیک به شرح ذیل می باشد : 

1.تحویل کارگاه به پیمانکار با همکاری کارفرما

2.بررسی و تائید روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران 

3.بررسی و تائید سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوطه

4.برنامه ریزی جلسات هماهنگی دستگاه نظارت با کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و تشکیل این جلسات به صورت منظم ، رسیدگی به مسائل و موانع اجرای کار ، ثبت صورت جلسه تصمیمات و پیگیری انجام آنها

5.بررسی و یافتن موانع اجرای کار ، ارائه راه حل پیگیری برای رفع آنها

8.تائید صلاحیت عوامل پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات جزء در صورت صلاحدید کارفرما

9.تائید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکاران مانند رئیس کارگاه و سرپرستان عملیات در صورت صلاحدید کارفرما

10.ابلاغ دستورالعملهای ایمنی، بازدیدهای دوره ای در مورد رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران و ارائه راه حل های مناسب

12.ابلاغ دستورالعمل در مورد حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانکاران

13.تهیه فهرست آزمایش ها با هماهنگی کارفرما

14.شرکت در هیات تحویل موقت، دستور انجام آزمایش ها با نظر هیات یاد شده و بررسی نتایج آنها،صورتجلسه تحویل موقت و فهرست نواقص

15.هدایت و کنترل نظارت بر عملیات رفع نقص، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقص و تنظیم صورتجلسه رفع نقص

16.تحویل و تائید اسناد و مدارک طرح به کارفرما مانند نقشه های ساخت و دستورالعمل های راهبری و نگهداری

خدمات :

1.انجام بازرسی های دوره ایی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تائید صحت اجرای آنها قبل از پوشیده شدن یا اجزای مراحل بعدی ضمن هماهنگی کامل با عوامل کارگاهی و ارائه راهکار های مناسب و اصلاحی برای مشکلات احتمالی

2.بررسی و تائید کنترل نقشه ها،محور ها و ترازهای پیاده شده روی زمین و تائید انطباق آنها با نقشه ها قبل از شروع عملیات هر قسمت و کنترل عملیات نقشه برداری در مراحل مختلف اجرای کار

3.هماهنگی برای کنترل بر نگهداری نقاط نشانه و مبدا به وسیله پیمانکار

4.اندازه گیری تغیر شکل ها و جا به جایی ها و کنترل رواداری های مجاز

5.نظارت دوره ایی بر نحوه نگهداری و انبارداری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابه جایی آن ها 

6. تهیه برنامه و دستور انجام آزمایش ها و کنترل و تائید تنوع آزمایش های مصالح و تجهیزات و کارهای انجام شده با تعیین نوع آزمایش و محل آنها

7.کنترل و تائید فرآیند انجام آزمایش ها، نتایج آنها و ابلاغ دستور کار به پیمانکار برای اصلاح مصالح و تجهیزات یا کارهای معیوب

8.دستور اصلاح کارها ی معیوب و پیگیری آنها

9.تائید مشخصات مصالح و تجهیزاتی که باید در کار مصرف شود از نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی قبل از سفارش خرید پیش از مصرف

10.نظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکاران و بررسی و اعلام نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی قبل از سفارش خرید و پیش از مصرف

11.تهیه دستورالعمل در مورد نظارت بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا شده

12.رسیدگی، اعلام نظر و تائید نقشه های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکاران

13.بررسی و اعلام نظر و تائید نقشه های چون ساخت که به وسیله پیمانکاران تهیه میشود .

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project