آخرین اخبار

برگه های تعهد نظارت و طراحی


 برگه تعهد نظارت و طراحی 4 گرایش شامل : 
- برگه تعهد نظارت محاسبات سازه ساختمان
- برگه تعهد نظارت معماری ساختمان
- برگه تعهد نظارت تاسیسات برق و مکانیک ساختمان
-برگه تعهد طراحی محاسبات سازه

-برگه تعهد طراحی معماری

-برگه تعهد طراحی تاسیسات برق و مکانیک

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project