آخرین اخبار

چک لیست های نظارتی


برای داشتن مستندات جامع از پروژه، چک لیست های نظارتی یک ابزار بسیار مهم برای یک مهندس ناظر به حساب می آیند. 

به علت پیچیدگی امر نظارت و تنوع موضوعات مورد بازرسی و نظارت در امر ساخت و ساز نیاز به بهره مندی از شیوه های مختلف نظارتی است که متناسب و منطبق با ماهیت ساخت و ساز باشد.

نظارت های مبتنی بر بازدید از پروژه از جمله شیوه های مورد توجه در فرایند نظارت برساخت و ساز شهری است.

بازدید از پروژه یک نوع برقراری ارتباط دوسویه میان ناظر و نظارت شونده و مجریان ساختمانها می باشد.

چک لیست های نظارتی براساس تجربیات و بر طبق مقررات ملی ساختمان تهیه شده اند.

فایل های مرتبط

patch image

چک لیست نظارت معماری

دانلود
patch image

چک لیست نظارت عمران

دانلود
patch image

چک لیست نظارت برق

دانلود
patch image

چک لیست نظارت مکانیک

دانلود
امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us