طراحی معماری


طراحی معماری

کارهایی که شرکت مهندسین مشاور در مرحله طراحی معماری انجام می دهد شامل :

الف - تعیین پیمانکار و یا پیمانکارانی برای انجام پروژه

ب- نظارت بر روند کار

ج - نظارت کردن در دوره نگهداری

 

نظارت:

مطابق با مقررات ملی ساختمان اجرای ساختمان توسط مجری انجام می پذیرد و مهندس ناظر بر کار ساخت و ساز نظارت دارد.

در صورت بروز اشتباهات در طراحی و ترسیم نقشه ها ، شرایطی که نمی توان ساختمان را دقیقا مطابق نقشه ها اجرا کرد ، نکات لحاظ نشده در نقشه ها که هنگام اجرا مورد نیاز است و جاهایی که حتی قوانین و ضوابط قادر به حل و فصل آن نیست نظر و تصمیم مهندس ناظر ایفای نقش می کند.

خدمات این شرکت در بخش نظارت عبارتند از :

نظارت عالیه :

نظارت مستمر ساختمان دربازه های زمانی مشخص را بر عهده گرفته و صحت اجرای عملیات پروژه را با بهره گیری از سیستم مناسب مدیریتی به کارفرما گزارش می دهد و کیفیت اجرای پروژه را متعهد می شود. 

نظارت مقیم :

دستگاه نظارت و یا کارفرما بصورت مستقیم و کتبی شخصی را برای استقرار دائم در مکان پروژه معرفی می کند تا تمامی مراحل کارگاهی زیر نظر او صورت پذیرد.

1. مهندس ناظر معمار

2. مهندس ناظر عمران

3. مهندس ناظر برق

4. مهندس ناظر مکانیک

5. مهندس ناظر هماهنگ کننده

شرکت مهندسین مشاور رایان سازه آماده ارائه خدمت در این حوزه به مشتریان عزیز خود می باشد . 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project