آشنایی با شرکت مهندسین مشاور رایان سازه

سازمان ها برای رشد و بقای خود در دنیای پر رقابت به روش ها و الگوهای ارزیابی و بهبود عملکرد خود رو آورده اند. شرکت مهندسین مشاوره هم از این قاعده جدا نمی باشند. زیرا که عملکرد آنها به عنوان بخشی از طراحی، تأثیر قابل توجهی در موفقیت پروژه خواهد داشت. این سازمان ها نه تنها برای بقای خود بلکه برای توسعه صنعت ساختشان نیازمند توجه به عملکرد خود خواهند داشت. بر اساس تحقیق های انجام شده در صنعت مهندسین مشاور و مخصوصا در ایران توجه کمتری به موضوع ارزیابی عملکرد و مدل های رو به رشد سازمانی شده است. هدف اصلی یک شرکت مهندسی مشاور ارائه برنامه ای برای  عملکرد صحیح و سریع در صنعت ساخت می باشد .

"هدف کلان ما در ساخت، برپایه تنوع بخشی و بهینه سازی در اصول طراحی و اجرا منطبق بر متد جهانی است" 

برخی از مشتریان ما

پل های ارتباطی با ما| Contact Us