مجموعه ورزشی نشاط و زندگی


مجموعه ورزشی نشاط و زندگی

مساحت : 2000 متر مربع

کاربری : ورزشی

طراحی - نظارت و تغییر کاربری : مهندسین مشاور رایان سازه

مکان : تهران

کارفرما :ساختمان مجله       

                                                                               

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project