مجموعه ورزشی نشاط و زندگی


مجموعه ورزشی نشاط و زندگی

مساحت زندگی: 2000 متر مربع

طریقه استفاده: ورزش

تغییر کاربری / طراحی : مهندسین مشاور ساختاری رایان

مکان: تهران

مشتری: ساختمان مجله                                                                                                         

 

 

 

پل های ارتباطی با ما| Contact Us
شمارشگر رایان سازه
25%
مدارک
50%
اجرا
75%
پروژه ها
counter project