آخرین اخبار

نظارت عالیه


ناظر عالیه موظف است جزئیات اجرای پروژه ها را بازبینی و تایید کرده و در مراحل اجرای پروژه نیز با همکاری مشاور طرح و مدیر پروژه مطابقت اجرا با برآورد اولیه و نقشه اجرائی ابلاغی را کنترل نماید. شرکت رایان سازه علاوه بر شرکت مهندسین مشاوردر زمینه ناظر عالیه ساختمان، طراحی داخلی و .... فعالیت می کند.

وظایف ناظر عالیه ساختمان

- مسئولیت بازبینی و اظهار نظر درخصوص طراحی فنی پروژه 
- پیگیری نقشه هایی چون ساخت از پیمانکار در هر مرحله از کار
- تائید مصالح مورد استفاده در پروژه، و تطبیق آن با مشخصات ذکر شده نقشه های اجرائی و مشخصات فنی و عمومی و آئین نامه های موجود.
- در کلیه جلسات کمیته های تخصصی، راهبردی و سایر کمیته ها و کارگروه های مربوط به هر پروژه که تحت نظارت ناظر عالی می باشد حضور مستمر داشته و گزارشات هفتگی را طبق فرمت تهیه شده به مدیریت پیمان و نظارت شهرداری ارائه خواهد نمود.
- بررسی برنامه زمانبندی پروژه و پیگیری ابلاغ برنامه زمان بندی توسط دستگاه نظارت منطقه یا سازمان
- ناظر عالی نماینده حوزه معاونت فنی و عمرانی در کمیسیون های تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه های منطقه و یا سازمان مربوطه می باشد.
- بازدیدهای مستمر از پروژه های تحت نظارت عالی و ارائه گزارش هفتگی (شامل: مشخصات فنی، پیشرفت فیزیکی، مشکلات پروژه، انطباق با برنامه زمانبندی تفصیلی و پیشنهاد و ارائه راهکارهای فنی و اجرایی جهت حل مشکلات پروژه)
- تهیه CD عکس از مراحل مختلف اجرائی پروژه های تحت نظارت عالیه.
- پیگیری تنظیم صورتجلسات کارگاهی به موقع
- پیگیری انجام نظارت مستمر بر پروژه در حساسیت مراحل مختلف با صدور مجوزهایی که آیتم قبلی تائید و شروع عملیات بعد صادر گردد برای مثال ناظر پروژه حجم عملیات خاکی و تراز خاکبرداری را تائید نمائید و مجوز بتن مگر را صادر کند. همچنین انجام بتن مگر را تائید  و برای اجرای قالب بندی مجوز صادر نماید.

4 خدمت مهم نظارت عالیه شرکت رایان سازه

- طراحی معماری

- طراحی سازه

- طراحی و اجرای تاسیسات برقی

- طراحی و اجرای تاسیسات مکانیک 

اقدامات مهم در نظارت عالیه

- تحویل کارگاه به پیمانکار با همکاری کارفرما

- بررسی و تائید روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران 

- بررسی و تائید سازمان اجرایی پیمانکاران در انطباق با سازمان پیشنهاد شده در قراردادهای مربوطه

- برنامه ریزی جلسات هماهنگی دستگاه نظارت با کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و تشکیل این جلسات به صورت منظم، رسیدگی به مسائل و موانع اجرای کار، ثبت صورت جلسه تصمیمات و پیگیری انجام آنها

- بررسی و یافتن موانع اجرای کار، ارائه راه حل پیگیری برای رفع آنها

- تائید صلاحیت عوامل پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات جزء در صورت صلاحدید کارفرما

- تائید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکاران مانند رئیس کارگاه و سرپرستان عملیات در صورت صلاحدید کارفرما

- ابلاغ دستورالعمل های ایمنی، بازدیدهای دوره ای در مورد رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران و ارائه راه حل های مناسب

- ابلاغ دستورالعمل در مورد حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی از سوی پیمانکاران

- تهیه فهرست آزمایش ها با هماهنگی کارفرما

- شرکت در هیات تحویل موقت، دستور انجام آزمایش ها با نظر هیات یاد شده و بررسی نتایج آنها،صورتجلسه تحویل موقت و فهرست نواقص

- هدایت و کنترل نظارت بر عملیات رفع نقص، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقص و تنظیم صورتجلسه رفع نقص

- تحویل و تائید اسناد و مدارک طرح به کارفرما مانند نقشه های ساخت و دستورالعمل های راهبری و نگهداری

 

شرکت رایان سازه چه خدماتی برای نظارت عالیه ارائه می دهد؟

- انجام بازرسی های دوره ایی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تائید صحت اجرای آنها قبل از پوشیده شدن یا اجزای مراحل بعدی ضمن هماهنگی کامل با عوامل کارگاهی و ارائه راهکار های مناسب و اصلاحی برای مشکلات احتمالی

- بررسی و تائید کنترل نقشه ها، محور ها و ترازهای پیاده شده روی زمین و تائید انطباق آنها با نقشه ها قبل از شروع عملیات هر قسمت و کنترل عملیات نقشه برداری در مراحل مختلف اجرای کار

- هماهنگی برای کنترل بر نگهداری نقاط نشانه و مبدا به وسیله پیمانکار

- اندازه گیری تغیر شکل ها و جا به جایی ها و کنترل رواداری های مجاز

- نظارت دوره ایی بر نحوه نگهداری و انبارداری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه و جابه جایی آن ها 

- تهیه برنامه و دستور انجام آزمایش ها و کنترل و تائید تنوع آزمایش های مصالح و تجهیزات و کارهای انجام شده با تعیین نوع آزمایش و محل آنها

- کنترل و تائید فرآیند انجام آزمایش ها، نتایج آنها و ابلاغ دستور کار به پیمانکار برای اصلاح مصالح و تجهیزات یا کارهای معیوب

- دستور اصلاح کارها ی معیوب و پیگیری آنها

- تائید مشخصات مصالح و تجهیزاتی که باید در کار مصرف شود از نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی قبل از سفارش خرید پیش از مصرف

- نظارت بر تحویل مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما به پیمانکاران و بررسی و اعلام نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی قبل از سفارش خرید و پیش از مصرف

- تهیه دستورالعمل در مورد نظارت بر نحوه نگهداری و مراقبت از کارهای اجرا شده

- رسیدگی، اعلام نظر و تائید نقشه های کارگاهی تهیه شده به وسیله پیمانکاران

- بررسی و اعلام نظر و تائید نقشه های چون ساخت که به وسیله پیمانکاران تهیه می شود.

امتیاز دهید :
پل های ارتباطی با ما| Contact Us